Innovations
На 28.05.2018 г. фирма "Eрглон" ЕООД започна изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0264-C01 „Изследване и развитие на иновативно устройство Thruvison за обработка и интерпретиране на изображения в електромагнитния спектър на светлината от 0.38 um до 12 um“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Общият размер на допустимите разходи по проекта е 636 837.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 76.18% или 485 171.39 лв. (от тях 412 395.68 европейско и 72 775.71 лв. национално съфинансиране). Продължителността му е 24 месеца. Общата цел на нашия проект e повишаване на иновационната дейност на "Ерглон" ЕООД чрез разработване на иновационен продукт. Иновативно устройство ще използва свойствата на видим и инфрачервен спектър на светлината на един обект получени по изцяло независими пътища, за да възпроизведе и интерпретира различни характеристики на този обект видими в пълната лента между 0.38 um до 12 um. Специфичните цели на проекта са: Извършване на изследвания, изпитвания и тестове за създаване на хардуерната част на устройството; Извършване на изследвания, изпитвания и тестове за създаване създаване на софтуерните алгоритми; Създаване на прототип чрез верификация и тестове; Придобиване на нови знания за възпроизвеждане и интерпретиране на изображение получено от термален и инфраред сензори; Развитие на капацитета на дружеството за създаване на пазарни предимства чрез изпълнение на научноизследователския проект. Чрез изпълнението на проекта, ще успеем да реализираме един наистина високотехнологичен продукт, който ще намери широко приложение в редица индустрии. Реализацията на иновацията ще премине през извършване на поредица от изследвания и изпитвания, чрез които ще натрупаме нови знания в областта на интерпретирането на изображение от два независими сензора. Ще бъдат комбинирани и изпитани редица теоретични постановки, които ще доведат до създаването на прототип на продукт с много иновативни предимства. Иновативното устройство ще може да се използва при проверка на влаганите в различни продукти суровините, за качествен контрол, за предотвратяване на пожари. Обработката на изображения от два независими източника и получаване на образ в реално време е един сложен научно-изследователски проект, който ще премине през много етапи проектиране и създаване на хардуерната част на устройството, асемблиране и тестване. Разработката ще продължи със създаването на драйвери, софтуерните алгоритми, внедряването и тестването им в лабораторна среда. Иновативните предимствата на продукта ни дават увереност, че ще успеем да го реализираме успешно на европейския и световен пазар. Обявяване на публична покана във връзка с Оперативна Програма "Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020"

Февруари 2019

"Ерглон" ЕООД обявява публична покана с предмет "Извършване на изследвания за електронен модул (платка) и създаването му" във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-1.005-0264-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Изследване и развитие на иновативно устройство Thruvision за обработка и интерпретиране на изображения в електромагнитния спектър на светлината от 0.38 m до 12 um“,


Close

 
E-mail:
Password: 
 
Register
Forgot password?